1 ต้องการเป็นหนึ่งใน 3 อันดับแรก
ของบริษัทใน อุตสาหกรรมการผลิต
ยางรถจักรยานยนต์ใน ประเทศ

2 ต้องการขยายส่วนแบ่งการตลาด
ในประเทศและ ต่างประเทศ โดยใช้ประโยชน์
จากการเปิดเสรีการค้าอาเซียน ในปี 2558

3 ต้องการเน้นการรักษาคุณภาพของสินค้า
และพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ให้ตรงตาม
ความต้องการ ของตลาดเพื่อสร้างความ
พึงพอใจให้กับลูกค้าพัฒนาสินค้าให้
สามารถแข่งขันในตลาดได้ในระยะยาวและ
สามารถนำเป็นจุดขายในการแข่งขันกับ
คู่แข่งทางด้านราคาในตลาดและความ
แตกต่างของผลิตภัณฑ์ได้และมุ่งเน้น
ขบวนการผลิตที่ไม่ก่อให้เกิดมลพิษต่อ
สิ่งแวดล้อมและชุมชน

4 ปฏิบัติตามกฎบัตรต่างๆ รวมถึงโครงการ
ที่เป็นประโยชน์กับสิ่งแวดล้อมและองค์กร
อาทิ การผลิต สินค้าที่มีคุณสมบัติเป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อมเพื่อ สอดคล้องกับกฎบัตร
เรื่อง Social Accountability หรือความ
รับผิดชอบต่อสังคม ทำให้ผลิตภัณฑ์ได้รับ
การรับรองคุณภาพในหลายๆประเทศเป็น
ข้อได้เปรียบในการขายสินค้าตามที่รัฐบาล
แต่ละประเทศเป็นผู้กำหนด
นอกจากนี้ในกระบวนการผลิตบริษัทยัง
เน้นถึงการรักษาสิ่งแวดล้อมเป็นสำคัญ
และหลังการผลิตเสร็จบริษัทยังมีขั้นตอน
ในการกำจัดของเสียที่เป็นไปเพื่อความ
ปลอดภัยและรักษาสิ่งแวดล้อมอีกด้วย