ข่าวและกิจกรรม

26 ก.ค. 2562
16

บริษัท เอ็น.ดี.รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) โดยคณะผู้บริหารให้การต้อนรับ รองอธิบดี และคณะจาก กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

บริษัท เอ็น.ดี.รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) โดยคณะผู้บริหาร นำโดย นายพงษ์ศักดิ์ สวัสดิ์วรรณ ประธานกรรมการ และนายชัยสิทธิ์ สัมฤทธิวณิชชา กรรมการผู้จัดการพร้อมด้วยกรรมการให้การต้อนรับ นายยงยุทธ์ สวัสดิสวณีย์ รองอธิบดี และคณะจาก กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน และสื่อมวลชนในกิจกรรม สื่อมวลชนสัญจร เยี่ยมชมโซลาร์รูฟ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ เยี่ยมชม พูดคุย และรับทราบถึงแนวคิดด้านพลังงานในฐานะองค์กรภาคธุรกิจที่ตระหนักถึงความสาคัญของการดาเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการคานึงถึงสิ่งแวดล้อมและพลังงานผ่านกิจกรรมที่จะนาไปสู่การลดการใช้พลังงานอย่างต่อเนื่อง เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2562 ณ บริษัท เอ็น.ดี.รับเบอร์ จำกัด (มหาชน)