ข่าวและกิจกรรม

20 ก.ย. 2562
16

คุณชัยสิทธิ์ สัมฤทธิวณิชชา กรรมการผู้จัดการ NDR ได้ร่วมถ่ายรูปกับอาจารย์จากภาควิชาบริหารธุรกิจ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล

คุณชัยสิทธิ์ สัมฤทธิวณิชชา กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็น.ดี รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ NDR ได้ร่วมถ่ายรูปกับดร.เบญจลักษณ์ ศกุนะสิงห์, อาจารย์จากภาควิชาบริหารธุรกิจ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ภายหลังจากแลกเปลี่ยนความรู้ และให้ข้อคิดเห็นเพื่อประกอบงานวิจัย เกี่ยวกับการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีจากต่างประเทศมาสนับสนุนการดำเนินธุรกิจ ณ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อ 20 กันยายน 2562