• ผ่านการรับรองคุณภาพ ISO9001:2008

 • ผ่านการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์
  SIRIM (มาเลเซีย)

 • มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
  (มอก.683-2530)

 • มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
  (มอก.TIS 2720-2560)

 • ผ่านการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ยางนอก
  ส่งออกไปยังประเทศกลุ่มยุโรป (E-Mark)

 • ได้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพ
  ISO/TS16949:2009