“บริษัทฯ จะเป็นผู้นำอันดับ 1
ของประเทศไทยในการผลิต
ยางรถจักรยานยนต์ในด้านการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ เทคนิคการผลิต
และความรับผิดชอบต่อสังคม”