ประเภทหลักทรัพย์ ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ บริษัท เอ็น.ดี. รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) รุ่นที่ 1
ชื่อย่อ (NDR-W1)
หลักทรัพย์อ้างอิง หุ้นสามัญ NDR
วันที่เริ่มทำการซื้อขาย 23 ธันวาคม 2559
จำนวนหน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ 107,499,454 หน่วย
ราคาใบสำคัญแสดงสิทธิ 0.00 บาท
อัตราการใช้สิทธิ ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย ต่อหุ้นสามัญ 1.03 หุ้น* (เว้นแต่จะมีการปรับราคาใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ)
ราคาใช้สิทธิ 2.93 บาทต่อ 1 หุ้นสามัญ
จำนวนหุ้นที่จัดสรรไว้เพื่อรองรับ 107,500,000 หุ้น
อายุใบสำคัญแสดงสิทธิ 2 ปี นับแต่วันที่ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ
กำหนดการใช้สิทธิ ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ สามารถให้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทได้ ระหว่างเวลา 9.00 น. ถึง 15.30 น. ของวันที่ 15 มิถุนายน 2560, วันที่ 15 ธันวาคม 2560, วันที่ 15 มิถุนายน 2561 และครั้งสุดท้าย คือวันที่ 22 ธันวาคม 2561 ซึ่งตรงกับวันที่ใบสำคัญแสดงสิทธิ มีอายุครบกำหนด 2 ปี นับแต่วันที่ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ
ระยะเวลาแสดงความจำนงการใช้สิทธิ ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ประสงค์จะใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญของบริษัทจะต้องแจ้งความจำนงภายในระยะเวลา 5 วันทำการ ก่อนการใช้สิทธิในแต่ละครั้ง และกำหนดให้การใช้สิทธิครั้งสุดท้ายมีระยะเวลาแจ้งความจำนงไม่น้อยกว่า 15 วัน ก่อนวันกำหนดใช้สิทธิครั้งสุดท้าย

*ปรับสิทธิครั้งที่ 1 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ วันที่ 12 มีนาคม 2561 เป็นต้นไป